นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล
ปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญและทุกคนให้ความสนใจ บริษัทฯ จึงตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลของ ผู้ใช้บริการ ส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น
และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ช่องทางนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูล
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) บริษัทฯจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายในการรักษาความลับ
สำหรับข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลใด ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ดังต่อไปนี้
 
การรวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
การให้บริการที่ดีที่สุด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ข้อเสนอพิเศษที่ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ บริษัท อาจจะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากท่าน
เป็นฐานในการแนะนำบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในเว็บไซต์ หรือส่งข่าวสารบางอย่างไปให้ท่านทางอีเมล์ ข้อมูลสำหรับ
การติดต่อสื่อสารที่ได้มาจากท่านนั้น จะใช้เพื่อการติดต่อกับท่านเมื่อมีความจำเป็น และนำมาใช้เป็นฐานในการปรับปรุงเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ให้มีสาระประโยชน์หรือน่าสนใจในด้านข่าวสารตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด
หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรสาร
และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ตลอดจนกิจกรรมหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ
จะรักษาข้อมูลเหล่านั้น ไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน และตามที่กฎหมายกำหนด
นอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่งจดหมายอีเล็คโทรนิคส์มายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาในจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ที่อยู่ของ
จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ และการโต้ตอบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัย ให้แก่ท่าน
หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างท่านกับบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี ท่านจะต้องให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง เป็นความจริง และสมบูรณ์ตามที่ระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียน
และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงกับความเป็นจริง และทันสมัยอยู่เสมอ หากตรวจสอบในภายหลังทราบว่า
ท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ มีสิทธิระงับการใช้ เพิกถอน และปฎิเสธการให้บริการใดๆทั้งหมด หรือบางส่วน
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลไม่ถูกต้องนั้น
 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  อีกทั้งยังเคารพสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลของท่าน
โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลของท่าน นอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และบุคคลที่สาม
ที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน
นอกจากนี้บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่
1.บริษัทฯ ได้รับความยินยอม หรือได้รับมอบอำนาจ หรือได้รับการร้องขอจากท่านให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้้
2.การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้การทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์สามารถดำเนินไปได้
3.เป็นการให้ข้อมูลแก่บริษัทข้อมูลเครดิต ที่บริษัทฯเป็นสมาชิก หรือหน่วยงานอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ที่มีหน้าที่ในการรายงานข้อมูล
4.การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ
หลังจากท่านสมัครและลงทะเบียนกับบริการทางอิเล็คทรอนิคส์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับชื่อบัญชีส่วนตัว 
(Log in name) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งเป็นรหัสส่วนบุคคลเท่านั้น 
* ท่านมีหน้าที่รักษารหัสลับส่วนตัวของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ต่อท่าน หากมีบุคคลอื่นใช้ Login name และ Password
  ของท่านเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 * ท่านควรเปลี่ยนรหัสลับส่วนตัวเป็นประจำ หรือควรทำการเปลี่ยน Password ทุกครั้งเมื่อสงสัยว่าบุคคลอื่นทราบ
หรือ สามารถเดา Password ของท่านได้
* กรณีที่ไม่สามารถอยู่ใช้งานที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ควรจะทำการ Log out ออกจากระบบงานก่อนทุกครั้ง
* ทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก"ออกจากระบบ" เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้
* บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิก Password ของท่านได้ หากมีเหตุอันอาจเชื่อได้ว่า ผู้ใช้รายนั้นได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ
หรือมีบุคคลอื่นพยายามจะใช้ Login name หรือ Password ของท่าน โดยจะหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบก่อนหรือไม่ รวมถึงการลบข้อมูลและไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่์
และหรือปิดกั้นการเข้าถึงไฟล์หรือบริการนั้น ๆ
<< กลับ

 
Copyright (c) Honda Leasing [Thailand] 2011. All Rights Reserved.