ช่องทางการชำระเงิน
  ชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ
(สำหรับการชำระค่างวดเช่าซื้อเท่านั้น - ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
opent

สามารถเลือกชำระด้วยการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ของธนาคารที่ร่วมให้บริการดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารธนชาต
ธนาคารออมสิน

หมายเหตุ
ธนาคารที่ให้บริการจะทำการหักเงินค่างวดจากบัญชีของท่าน ตามวันที่ที่ครบกำหนดค่างวดเท่านั้น หากวันครบกำหนดชำระค่างวดตรง
กับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือนักขัตฤกษ์ ธนาคารจะทำการหักในวันทำการถัดไป กรุณานำเงินเข้าบัญชีของท่านก่อนวันครบกำหนด
ชำระเงินค่างวด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ท่านสามารถขอใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติโดย กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการได้ที่ บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
หรือขอรับเอกสารการใช้บริการได้ที่ Call Center 0-2736-4288 หลังจากที่ท่านได้เอกสารให้กรอกรายละเอียดพร้อมเซ็นต์ชื่อเหมือนที่เซ็นไว้ในสมุดเงินฝากธนาคาร และนำส่งเอกสารกลับมายังบริษัทฯ เพื่อทำการขออนุมัติจากธนาคารต่อไป


  ชำระเงินโดยการจ่ายเช็คล่วงหน้า (PDC - Post Dated Cheque) (สำหรับการชำระค่างวดเช่าซื้อเท่านั้น - ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
opent

โดยชำระด้วยเช็คสั่งจ่าย "บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด" ขีดคร่อม"A/C Payee Only" และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" โดยระบุวันที่
ล่วงหน้าตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระค่างวด พร้อมทั้งระบุเลขที่สัญญาเช่าซื้อหลังเช็ค โดยส่งไปรษณีย์มาที่ "ธนาคารซิตี้แบงค์
ตู้ปณ. 88 กรุงเทพฯ 10331" ทั้งนี้กรุณาส่งเช็คล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 7 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับล่าช้า การชำระค่างวด
แบบจ่ายเช็ค ล่วงหน้า กรุณาจ่ายเช็คล่วงหน้าอย่างน้อยครั้งละ 6 ฉบับ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายเตือนเช็คหมดล่วงหน้า 1 เดือน
หลังจากเช็ค ฉบับสุดท้าย ถูกเรียกเก็บ บริษัทฯ จะทำการตัดบัญชีของท่านเมื่อเช็คผ่านการเรียกเก็บเท่านั้น


  ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร opent

ท่านสามารถชำระด้วยเงินสดหรือเช็ค เพียงแสดงแบบฟอร์มการชำระเงิน/ Bill Payment หรือบัตร
"Honda Leasing Family Card" กรณีชำระด้วยเช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท ฮอนด้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย)จำกัด"
และขีด "หรือผู้ถือ" รับเฉพาะเช็คเรียกเก็บในเขตสำนักหักบัญชีเดียวเท่านั้น

ธนาคาร ค่าธรรมเนียม หมายเหตุค่าธรรมเนียม
กรุงเทพๆ (บาท) ต่างจังหวัด (บาท)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทหารไทย
15
15
15
20
10
10
30
20
20
20
20
10
รายการส่วนเกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
รายการส่วนเกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
รายการส่วนเกิน 500,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
รายการส่วนเกิน 150,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
รายการส่วนเกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1 % สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
รายการส่วนเกิน 150,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

  ชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม opent

ท่านสามารถชำระด้วยเอทีเอ็ม ผ่านธนาคารที่ร่วมให้บริการดังนี้
สำหรับการชำระเงินโดยวิธีการสแกนบาร์โค๊ดใช้ได้เฉพาะเครื่อง ATM ที่มีบาร์โค๊ดเท่านั้น


ธนาคาร ค่าธรรมเนียบธนาคาร ขั้นตอนการชำระ หมายเหตุค่าธรรมเนียม
กรุงเทพๆ (บาท) ต่างจังหวัด (บาท)
ธนาคาร
กรุงเทพ
15 30

1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร ATM
2. กดเลือก " อื่นๆ "
3. กดเลือกรายการ " ชำระเงินด้วย Comp Code "
4. เลือกบัญชีที่ต้องการให้ตัดเงิน ( ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน )
5. กดเลขรหัสบริษัท 5 หลัก " 05400 " และกดปุ่ม " ถูกต้อง "
6. กด Customer No. (Ref.1) ตัวเลข 7 หลัก และกดปุ่ม "ถูกต้อง"
7. กด Reference No. (Ref.2) ตัวเลข 11 หลัก และกดปุ่ม "ถูกต้อง"
8. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ กดปุ่ม "ถูกต้อง"
9. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน กดปุ่ม "ถูกต้อง"
10.กรุณาเก็บใบบันทึกรายการไว้เป็นหลักฐาน

รายการส่วนเกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ธนาคาร
กสิกรไทย
10 15 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร ATM
2. เลือก " ชำระเงิน/ชำระเงินด้วยบาร์โค้ด "
3. เลือก " อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท "
4. เลือกหักจากบัญชีที่ต้องการ ( ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน )
5. ระบุรหัสบริษัท "33526" กดยืนยัน
6. กด Customer No. (Ref.1) ตัวเลข 7 หลัก และกดปุ่ม "ถูกต้อง"
7. กด Reference No. (Ref.2) ตัวเลข 11 หลัก และกดปุ่ม "ถูกต้อง"
8. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ กดปุ่ม "ถูกต้อง"
9. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน กดปุ่ม "ถูกต้อง"
10.กรุณาเก็บใบบันทึกรายการไว้เป็นหลักฐาน
รายการส่วนเกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ธนาคาร
กรุงไทย
15 15 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร ATM
2. กดเลือก " บริการอื่นๆ "
3. กดเลือก " ชำระค่าบริการ "
4. กดเลือก " ระบุรหัสบริษัท "
5. เลือกประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
6. ระบุรหัสบริษัท "6262" กดยืนยัน
7. กด Customer No. (Ref.1) ตัวเลข 7 หลัก และกด Reference No. (Ref.2) ตัวเลข 11 หลัก โดยคั่นด้วยจุด "."
8. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ กดปุ่ม "ถูกต้อง"
9. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน กดปุ่ม "ถูกต้อง"
10.กรุณาเก็บใบบันทึกรายการไว้เป็นหลักฐาน
รายการส่วนเกิน 500,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์
10 20 1.ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร ATM
2.เลือก " เติมเงิน/ ชำระเงิน/ บาร์โค้ด "
3.เลือก " ชำระเงิน "
4.เลือก " ชำระเงินเข้าบริษัทอื่นๆ "
5.เลือกบัญชี เดินสะพัด/ ออมทรัพย์ ที่ต้องการใช้ชำระเงิน
6.ระบุรหัสบริษัท "0153062854" กดยืนยัน
7.กด Customer No. (Ref.1) ตัวเลข 7 หลัก และกดปุ่ม "ถูกต้อง"
8.กด Reference No. (Ref.2) ตัวเลข 11 หลัก และกดปุ่ม "ถูกต้อง"
9.ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ กดปุ่ม "ถูกต้อง"
10.ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน กดปุ่ม "ถูกต้อง"
11.กรุณาเก็บใบบันทึกรายการไว้เป็นหลักฐาน
รายการส่วนเกิน 150,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา
10 20 1.ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร ATM
2.เลือก " เติมเงิน/ ชำระเงิน/ บาร์โค้ด "
3.เลือก " ชำระเงิน "
4.เลือก " ชำระเงินเข้าบริษัทอื่นๆ "
5.เลือกบัญชี เดินสะพัด/ ออมทรัพย์ ที่ต้องการใช้ชำระเงิน
6.ระบุรหัสบริษัท "31460" กดยืนยัน
7.กด Customer No. (Ref.1) ตัวเลข 7 หลัก และกดปุ่ม "ถูกต้อง"
8.กด Reference No. (Ref.2) ตัวเลข 11 หลัก และกดปุ่ม "ถูกต้อง"
9.ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ กดปุ่ม "ถูกต้อง"
10.ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน กดปุ่ม "ถูกต้อง"
11.กรุณาเก็บใบบันทึกรายการไว้เป็นหลักฐาน
รายการส่วนเกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1 % สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ธนาคาร
ทหารไทย
10 10 1.ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร ATM
2.เลือก " ชำระค่าสินค้าและบริการ "
3.เลือก " อื่น ๆ"
4. ระบุรหัสบริษัท "2736" และกดปุ่ม "ถูกต้อง"
5.เลือกบัญชีเดินสะพัด/ออมทรัพย์ ที่ต้องการใช้ชำระเงิน
6. ระบุ Customer No. (Ref.1) ตัวเลข 7 หลัก และกดปุ่ม "ถูกต้อง"
7.กด Reference No. (Ref.2) ตัวเลข 11 หลัก และกดปุ่ม "ถูกต้อง"
8.ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ กดปุ่ม "ถูกต้อง"
9.ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และกดปุ่ม "ยืนยัน"
10.กรุณาเก็บใบบันทึกรายการไว้เป็นหลักฐาน
รายการส่วนเกิน 150,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

  ชำระผ่านธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) opent

ท่านสามารถชำระผ่านโทรศัพท์ของธนาคารต่าง ๆ ของธนาคารดังต่อไปนี้ โดยเลือก "โอนเงินหรือชำระเงิน"

ธนาคาร ค่าธรรมเนียบธนาคาร ขั้นตอนการชำระ หมายเหตุค่าธรรมเนียม
กรุงเทพๆ (บาท) ต่างจังหวัด (บาท)
ธนาคาร
กรุงเทพ
15 30 1. กดติดต่อที่หมายเลข 0-2645-5555,1333
2. กด 1 เลือกภาษาไทย
3. กด 1 ทำรายการเกี่ยวกับบัญชี
4. กดหมายเลขบัญชี หรือหมายเลขบัตรเอทีเอ็ม และรหัสประจำตัว 4 หลัก
5. กด 3 บริการรับชำระ
6. กด 1 " ชำระค่าสินค้า/บริการ "
7. ระบุรหัสบริษัท "0105545061460" ตามด้วย #
8. กด Customer No. (Ref.1) ตัวเลข 7 หลัก ตามด้วย #
9. กด Reference No. (Ref.2) ตัวเลข 11 หลัก ตามด้วย #
10. เลือกบัญชีที่ต้องการชำระ (กด 1 สะสมทรัพย์ หรือ กด 2 กระแสรายวัน)
11. กดจำนวนเงินรวมหน่วยสตางค์ ตามด้วย #
12. กด 1 ยืนยันการทำรายการ
13. สิ้นสุดการทำรายการ สามารถสั่งพิมพ์หลักฐานการชำระเงินได้ทันที
(กรณีทำรายการผ่านเครื่องโทรสาร)
หมายเหตุ : หากต้องการหลักฐานการชำระเงิน กรุณาทำรายการผ่านเครื่องโทรสาร

รายการส่วนเกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ธนาคาร
กสิกรไทย
 
10 15 1. กดติดต่อที่หมายเลข 0-2888-8888
2. กด 1 เพื่อเลือกบริการทางบัญชี
3. กดทำรายการ " โอนเงิน/ชำระเงิน "
4. กดเลขที่บัญชีท่าน 10 หลัก หรือหมายเลขบัตรเอทีเอ็ม (ATM) ตามด้วยเครื่องหมาย "#"
5. กดรหัสประจำตัว 4 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย "#"
6. กด 2 เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ
7. ระบุรหัสบริษัท "50105" ตามด้วย #
8. กดเลือกหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน
9. กดรหัสลูกค้า( Ref. 1 และRef.2 ) รวมกัน 18 หลัก ตามด้วย
เครื่องหมาย #
10. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระรวมหน่วยสตางค์ ตามด้วยเครื่องหมาย "#"
11. กดเครื่องหมาย # เพื่อยื่นยันการทำรายการแล้วออกจากระบบ
12. กด 2 เพื่อพิมพ์หลักฐานการชำระเงิน (กรณีทำรายงานผ่านเครื่องโทรสาร)
หมายเหตุ : หากต้องการหลักฐานการชำระเงิน กรุณาทำรายการผ่านเครื่องโทรสาร
รายการส่วนเกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ธนาคาร
กรุงไทย
15 15 1. กดติดต่อที่หมายเลข 1551
2. กด 2 ประเภทลูกค้า
3. กด 2 บริการโอนเงิน เติมเงิน ชำระเงิน
4. กด 2 บริการเติมเงิน ชำระเงิน
5. กด 2 ชำระค่าสินค้าและบริการอื่น ๆ
6. กด 2 ระบบแจ้งรายชื่อหน่วยงาน
7. กดเลขที่บัญชีของท่าน 10 หลัก ตามด้วยรหัสประจำตัว กรุงไทยเทเลแบงค์ 4 หลัก
8. ระบุรหัสบริษัท "6262"
9. กด 1 เพื่อยืนยัน
10. กด Customer No. (Ref.1) ตัวเลข 7 หลัก
11. กด Reference No. (Ref.2) ตัวเลข 11 หลัก
12. เลือกบัญชีท่านที่ต้องการให้ชำระ
13. กดจำนวนเงินที่ต้องการชำระ แล้ว กดเครื่องหมาย #
14. ระบบแจ้งรายละเอียดที่ต้องการชำระ กด 1 เพื่อยืนยันการชำระเงิน
15. สิ้นสุดการใช้บริการ กด #
หมายเหตุ : หากต้องการหลักฐานการชำระเงิน กรุณาทำรายการผ่านเครื่องโทรสาร

รายการส่วนเกิน 500,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์
10 20 1. กดติดต่อที่หมายเลข 02-777-7777
2. กด 4 " ชำระเงินค่าสินค้าและบริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ "
3.กดหมายเลขบัตร ATM 16 หลัก
4.กดรหัสบัตร ATM 4 หลัก
5. กด 2 " ชำระค่าสินค้าและบริการ "
6. ระบุรหัสบริษัท "0153062854" ตามด้วย #
7. กด Customer No. (Ref.1) ตัวเลข 7 หลัก ตามด้วย #
8. กด Reference No. (Ref.2) ตัวเลข 11 หลัก ตามด้วย #
9. ใส่ "จำนวนเงิน" ที่ต้องการชำระ ตามด้วย #
10. ระบบทวนรายละเอียดการชำระ
11. กด 1 : ยืนยันการชำระเงิน
12. กรณีรับเอกสารทางโทรสารกด "1"
หมายเหตุ : หากต้องการหลักฐานการชำระเงิน กรุณาทำรายการผ่านเครื่องโทรสาร
รายการส่วนเกิน 150,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา
10 20 1. กดติดต่อที่หมายเลข 1572
2. เลือก ภาษาไทย กด 1
3. กดเลือกบริการ ทำธุรกรรมด้านการเงิน กด 1
4. กดเลขที่บัญชี 10 หลักหรือเลขที่บัตรกรุงศรีATM, บัตรVisa Electron หรือบัตร Visa Debit ตามด้วยเครื่องหมาย #
5. กดรหัสส่วนตัว 4 หลักตามด้วยเครื่องหมาย #
6. กด 4 " ชำระค่าสินค้าและบริการ "
7. กดหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักตามด้วยเครื่องหมาย# หากไม่ทราบให้กด 0 เพื่อระบุวันเดือนปีเกิด
     7.1 กรณี กด 0 ระบุวันเดือนปีเกิด กรุณากดวัน 2 หลัก,เดือน 2 หลัก,และปีพุทธศักราช 4 หลัก แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
8. เลือกชำระค่าสินค้าและบริการอื่น ๆ กด 9
9. ระบุรหัสบริษัท "31460" ตามด้วย #
10. กด Customer No. (Ref.1) ตัวเลข 7 หลัก ตามด้วย #
11. กด Reference No. (Ref.2) ตัวเลข 11 หลัก ตามด้วย #
12. ใส่ "จำนวนเงิน" ที่ต้องการชำระ รวมทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตามด้วย #
13. ระบบทวนรายละเอียดการชำระ
14. กด 2 : ยืนยันการชำระเงิน
หมายเหตุ : หากต้องการหลักฐานการชำระเงิน กรุณาทำรายการผ่านเครื่องโทรสาร
รายการส่วนเกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1 % สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

  ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application) opent

ธนาคาร/ผู้รับชำระเงิน Application ค่าธรรมเนียม
กรุงเทพๆ (บาท) ต่างจังหวัด (บาท)
ธนาคารกรุงเทพ Bualuang M Banking 15 30
ธนาคารกสิกรไทย K-Mobile Banking Plus 10 15
ธนาคารกรุงไทย KTB Netbank 15 15
ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Easy 10 20
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Krungsri Mobile 10 20
ธนาคารทหารไทย TMB Touch Mobile App 10 10
ทรูมันนี่ True Money Wallet 10 10

  ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet Banking) opent

สามารถทำได้โดยการสมัครการโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน Web Site ของธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก เพื่อรับ Password สำหรับเข้าไปทำรายการชำระเงิน โดยใช้ข้อมูลในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ประกอบการทำรายการผ่านเว็บไซต์ของธนาคารต่างๆ ได้ดังนี้

ธนาคาร ค่าธรรมเนียบธนาคาร Web site ขั้นตอนการชำระ หมายเหตุค่าธรรมเนียม
กรุงเทพๆ (บาท) ต่างจังหวัด (บาท)
ธนาคาร
กรุงเทพ
15 30

 

ผู้ใช้บริการต้องเป็นสมาชิกของบริการ Bualuang iBanking โดยสมัครใช้บริการได้ ฟรี ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
1. เข้า Internet ไปที่ www.bangkokbank.com/ibanking
2. Log in เข้าระบบโดยใส่ User ID และ Password
3. เลือก " ชำระเงิน "
4. กรณีใช้บริการครั้งแรก เลือกเมนูย่อย "เพิ่มรายชื่อบริษัทผู้รับชำระของท่าน"
- เลือกประเภทธุรกิจ
- เลือกชื่อบริษัทผู้รับชำระ กดปุ่ม ตกลง
- ระบุ Customer No. กดปุ่ม ตกลง
5. เลือกเมนูย่อย " ชำระค่าสินค้าและบริการ "
6. ระบุรายละเอียดการชำระเงิน
- เลือกผู้รับชำระ (คือบริษัท ฮอนด้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
- เลือกบัญชีท่านที่ต้องการชำระ
- กด Customer No. (Ref.1) ตัวเลข 7 หลัก
- กด Reference No. (Ref.2) ตัวเลข 11 หลัก
- ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
- เลือกวันที่ที่ต้องการชำระเงิน
- กดปุ่ม "ขั้นตอนตอนต่อไป"
7. ระบบจะแสดงรายการชำระเงิน แล้วกดปุ่ม " ยืนยัน "
8. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการทำรายการเลือก "พิมพ์"
9. ระบบพิมพ์รายการชำระเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
10 . กดปุ่ม " ออกจากระบบ "
รายการส่วนเกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ธนาคาร
กสิกรไทย
10 15

 

1. เข้า Internet ไปที่ www.Kasikornbank.com
2. Log in เข้าระบบโดยใส่ User name และ Password
3. เลือกรายการ "ชำระค่าสินค้าและบริการ"
4. เลือกรายการ " สร้างแบบฟอร์มการชำระเงิน "
5. ระบบแสดงรายละเอียดสำหรับการชำระค่าสินค้าและบริการ
- ระบุ "ชื่อแบบฟอร์ม"
5. เลือกประเภทธุรกิจที่ต้องการชำระ (บริการเช่าซื้อ)
6. เลือกบริษัทที่ต้องการชำระ
(บริษัท ฮอนด้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด)
7. เลือกบัญชีที่ต้องการชำระเงิน (กระแสรายวันหรือออมทรัพย์) (บัญชีของลูกค้า)
8. กด Customer No. (Ref.1) ตัวเลข 7 หลัก
9. กด Reference No. (Ref.2) ตัวเลข 11 หลัก
10. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
11. คลิ้กปุ่ม "ตกลง"
12. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
13. คลิ้กปุ่ม "ตกลง" เพื่อยืนยันการชำระเงิน
รายการส่วนเกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ธนาคาร
กรุงไทย
15 15   1. เข้า Internet ไปที่ www.ktb.co.th เลือกบริการ KTB online
2. Log in เข้าระบบโดยใส่ User name และ Password
3. เลือกเมนู หน่วยงานที่รับชำระ
3.1 กรณีมีหน่วยงานที่ Add บนระบบแล้ว ทำตามขั้นตอนข้อที่ 4
3.2 กรณียังไม่มีหน่วยงานที่รับชำระ ทำตามขั้นตอนดังนี้
3.2.1 เลือกประเภทธุรกิจที่ต้องการชำระ " เช่าซื้อ/ลีสซิ่ง "
3.2.2 เลือกหน่วยงานที่ต้องการชำระ " (บริษัท ฮอนด้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ( 6262 )
3.2.3 กด Customer No. (Ref.1) ตัวเลข 7 หลัก ตามด้วย Reference No. (Ref.2) ตัวเลข 11 หลัก
4. เลือกเมนู ชำระค่าสินค้าและบริการ
5. เลือกเมนู ทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการ
6. เลือกบัญชีที่ต้องการชำระเงิน (กระแสรายวันหรือออมทรัพย์) (บัญชีของลูกค้า)
7. เลือกบริษัทที่ต้องการชำระ
(บริษัท ฮอนด้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด)
8. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ
9. คลิ๊กปุ่ม " ต่อไป "
10. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
11. คลิ๊กปุ่ม " ยืนยัน " เพื่อยืนยันการชำระเงิน
รายการส่วนเกิน 500,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์
10 20   1.เข้า www.scbeasy.com และเข้า SCB Easy Net
2.ใส่รหัส Login Name และ Password
3.คลิกปุ่ม Login เข้าสู่หน้า Welcome
4.คลิกเลือกรายการที่ต้องการ ที่ "ชำระเงิน"
5.ทำการ Add Biller ครั้งแรกก่อนโดยคลิก
"เพิ่มรายชื่อผู้ชำระเงิน" เพื่อเพิ่มบริษัทที่ต้องการชำระเงินใน List
6.คลิกเลือก Tab " ค่าสินค้าและบริการ"
7.คลิกปุ่ม "Add from Quick Serch"
8. ระบุรายละเอียด เลือกชื่อบริษัท ฮอนด้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เลขที่บัญชี 0153062854
9.คลิกปุ่ม "Search" เพื่อค้นหา
10.ค้นหาชื่อ บริษัทที่ต้องการ และตรวจสอบ เลขที่บัญชี
หรือ Com Code ให้ถูกต้อง
11.คลิกปุ่ม " + " ด้านหลังชื่อบริษัทที่ต้องการ
12.ระบุรายละเอียดของรายการที่ต้องการชำระ ได้แก่ชื่อเรียก, ชื่อ-นามสกุล ผู้ชำระเงิน Customer No. (Ref.1) ตัวเลข 7 หลัก และ Reference No. (Ref.2) ตัวเลข 11 หลัก
13.ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม Add เพื่อยืนยันการรับ OTP
14.คลิกเลือกเบอร์โทรศัพท์ในการรับ OTP
15.คลิกปุ่ม " Confirm" แล้วรอ SMS เพื่อรับ OTP
16. นำเลข OTP มาคีย์ในช่อง OTP แล้วคลิก OK
17.คลิกปุ่ม "Activate "
18.จะปรากฎชื่อ บริษัทที่ต้องการ อยู่ในรายชื่อผู้รับชำระ
19.การชำระเงิน โดยเลือก TAB " ค่าสินค้าและบริการ"
20.เลือกบัญชีที่ต้องการให้หักเงิน
21.เลือก " กรุณาเลือกบัญชีของผู้รับเงิน"
22.เลือกชื่อ" บริษัทที่ต้องการ"
23.ข้อมูลตามใบแจ้งหนี้ที่ได้เคย Add Biller ไว้ เช่น
ชื่อเรียก , ชื่อ-นามสกุล ผู้ชำระ, Ref.1 , Ref.2 จะปรากฎขึ้นอัตโนมัติ
24.กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
25.คลิกปุ่ม "" Next ""
26.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการชำระเงิน
27.คลิกปุ่ม "" Confirm "" เพื่อยืนยันการชำระเงิน
28. คลิกปุ่ม "Print" เพื่อพิมพ์ข้อมูลการชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน
รายการส่วนเกิน 150,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา
10 20   1. เข้า Internet ไปที่ www.krungsri.com จากนั้นคลิกที่ "เข้าสู่ระบบ" และเลือก "Krungsri Online"
2. ใส่รหัส User ID และ Password
3. คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
4. คลิกเลือก"ชำระค่าสินค้าและบริการ"
5. เลือกประเภทสินค้าและบริการ และเลือกบริษัทผู้รับชำระเงิน "ฮอนด้าลีสซิ่ง"
6. เลือกวันที่ทำรายการ /การรับแจ้งการทำรายการ /วิธีรับรหัสผ่าน OTP
7. กด "ดำเนินการ"
8. ใส่ OTP และกด "ดำเนินการ"
9. หากต้องการพิมพ์หลักฐานการชำระเงิน กด พิมพ์
รายการส่วนเกิน 150,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
ธนาคาร
ทหารไทย
10 10   1. เข้า Internet ไปที่ www.tmbdirect.com
2. เลือกเมนู "จ่ายบิล"
3. เลือกบัญชีที่ต้องการใช้จ่ายบิล
4. เลือก "ผู้ให้บริการ" โดยกดไอคอนหรือพิมพ์ชื่อหรือประเภทเพื่อค้นหาผู้บริการ
5.ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ และกด "ถัดไป"
6. เลือกวันที่ทำรายการ /การรับแจ้งการทำรายการ /วิธีรับรหัสผ่าน OTP
7. ตรวจสอบข้อมูลการทำรายการและกด "ถัดไป"
8. ยืนยันการทำรายการโดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือผ่านทางSMS และกด "ยืนยัน"
9. ระบบจะแสดงสถานะการจ่ายบิล โดยสามารถเลือกบันทึกไฟล์เป็น PDF, พิมพ์เอกสารหรือแชร์ผ่านเฟสบุ๊ค
รายการส่วนเกิน 150,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

  ชำระเงินผ่านเครื่อง CDM opent

ธนาคาร ค่าธรรมเนียบธนาคาร ขั้นตอนการชำระ หมายเหตุค่าธรรมเนียม
กรุงเทพๆ (บาท) ต่างจังหวัด (บาท)
ธนาคารไทยพาณิชย์ 20 20 1. เลือกรายการ " ชำระค่าสินค้าและบริการ "
2.เลือกว่าต้องการ/ไม่ต้องการใช้ BARCODE
3. เลือกรายการ " ชำระเงินเข้าบริษัทอื่นๆ"
4.ใส่ Comp Code ของบริษัท 0153062854
5.ใส่จำนวนเงินที่ต้องชำระ
6. กด Customer No. (Ref.1) ตัวเลข 7 หลัก และ Reference No.(Ref.2) ตัวเลข 11 หลัก
7.ใส่ธนบัตรที่ต้องการในช่องใส่เงิน
8.ตรวจสอบความถูกต้องของธนบัตร
9. ตรวจสอบความถูกต้องของการชำระเงิน
10. เลือกบัญชีที่จะนำฝากเงินทอนโดยเลือกได้ 2 กรณี
("บริจาค" และ"ระบุเลขที่บัญชี") ยกเว้นบัญชีของ
บจ. วิริยะประกันภัย
11. รอรับหลักฐานการชำระเงิน Slip
รายการส่วนเกิน 150,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 500 บาท

  ชำระเงินผ่านจุดรับชำระเงิน opent

จุดรับชำระเงิน ค่าธรรมเนียม
กรุงเทพๆ (บาท) ต่างจังหวัด (บาท)
Big C 10 10
Lotus 10 10
จุดรับชำระทรูมันนี่ 15 15

  ชำระเงิน ณ ที่ทำการบริษัทฯ (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) (คลิกเพื่อดูแผนที่) opent

ท่านสามารถชำระด้วยเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย"บริษัท ฮอนด้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด" ขีดคร่อม "A/C Payee Only" และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" ได้ในวันและเวลา
วันทำการ : วันจันทร - ศุกร์
เวลา : 8.00 - 17.00 น.


 

<< กลับ / ถัดไป >>

 

 

 
Copyright (c) Honda Leasing [Thailand] 2011. All Rights Reserved.